Het beleidsplan van Stichting Toetssteen

Stichting Toetssteen streeft naar een duurzame wereld waarin iedereen meetelt. Met onze activiteiten willen we een betere toekomst voor mensen opbouwen. Dat doen we met financiële ondersteuning, maar zo mogelijk ook door zelf ter plaatse werkzaam te zijn. We kiezen hierbij voor een actieve samenwerking met lokale partners.

Visie Stichting Toetssteen
Stichting Toetssteen gelooft in een wereld waarin mensen gelijkwaardig zijn; waar onrecht en armoede verdwenen zijn en iedereen zich volledig kan ontplooien. We zijn ervan overtuigd dat ieder mens het vermogen heeft om positieve veranderingen in zijn of haar leven of dat van een ander (‘one person can make a difference and everyone should try’) teweeg te brengen. 
In samenwerking met lokale partners geven we kansarme mensen een kans om zelf hun leven ter hand te nemen zodat een goede en gezonde toekomst voor hen binnen handbereik ligt.

Missie Stichting Toetssteen
Stichting Toetssteen wil, in samenwerking met Nederlandse en lokale partners, een duurzaam betere toekomst voor mensen realiseren. Dat doen we o.a. door het bouwen van huizen, scholen en ziekenhuizen, het slaan van waterputten en het aanleggen van waterreservoirs. We kiezen hierbij niet voor financiering op afstand, maar we werken samen met ervaren partners ter plaatse die de continuïteit van onze projecten kunnen garanderen. Daarnaast sluit Stichting Toetssteen aan bij de maatschappelijke veranderingen in Nederland, waar men steeds vaker zelf de handen uit de mouwen wil steken en waar men van het bedrijfsleven verwacht dat zij een actievere rol speelt in ontwikkelingslanden. We bundelen kennis en ervaring van bedrijven en particulieren in Nederland met eenzelfde visie en overtuiging en zetten deze in voor onze projecten.

Beleid Stichting Toetssteen
Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen. Wij zien er op toe dat alle inkomsten voor de volle 100% ten goede komen aan de projecten waarvoor ze bestemd zijn. Alle kosten van administratieve (zoals postzegels en drukwerk) en organisatorische (zoals vergaderingen en reizen) aard worden door het Bestuur van Stichting Toetssteen zelf gedragen. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Om dit te bewerkstelligen worden door een accountant de administratie gevoerd en de jaarstukken samengesteld. Tevens worden, door middel van duidelijke informatie op onze website en zo mogelijk door het gebruik van film of video, de donateurs geïnformeerd over de voortgang van onze projecten.

De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de projecten, waarbij wij beogen een reserve aan te houden voor eventuele noodhulp.


site/cms BY TWEED.NL pprzz® website

sitemap Stichting Toetssteen

kernwoorden

Stichting Toetssteen
steentje bijdragen
ANBI-erkend
Cambodja
huizen bouwen voor de allerarmsten
Janne Ritskes
Annette Fuller Weimar
Giulio Tomaello
Cor Hoogeveen
Raimon Veen
Marcel Straver
draaiboek huizen bouwen
waterreservoirs
ziekenhuis
Nokor Tep Hospital for Women
Janne’s blog
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen